Algemene voorwaarden

Definities

1. CBD Fabrique: A&T Trade Group B.V., gevestigd te Almere , Kamer van Koophandel nr. 77080866.

2. Klant: de persoon met wie CBD Fabrique een overeenkomst heeft gesloten.

3. Partijen: CBD Fabrique en klant samen.

4. Consument: een klant die als particulier handelt. Of een bedrijf dat handelt voor zakelijke doeleinden.

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CBD Fabrique.

2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

1. Alle door CBD Fabrique gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2. CBD Fabrique is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.

3. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die CBD Fabrique ten tijde van het doen van een aanbod of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht een overeenkomst op te zeggen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke voorschriften.

Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de producten conform het monster of model worden geleverd.

Betalingen en betalingstermijn

1. CBD Fabrique kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling van 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2. De klant moet het volledige bedrag hebben betaald wanneer hij het product bestelt.

3. Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als fatale betalingsvoorwaarden. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder CBD

Fabrique moet de klant een herinnering sturen of hem in gebreke stellen.

4. CBD Fabrique behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te maken van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van betalingsachterstand

1. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan CBD Fabrique haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

2. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van CBD Fabrique op de klant onmiddellijk opeisbaar.

3. Indien de klant weigert medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door CBD Fabrique, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan CBD Fabrique te betalen.

Recht op verhaal van goederen

1. Zodra de klant in verzuim is, heeft CBD Fabrique het recht om zich te beroepen op het recht van terugvordering met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.

2. CBD Fabrique beroept zich op het recht van verhaal door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het gevorderde recht op verhaal, dient de klant de betreffende producten onmiddellijk aan CBD Fabrique te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken.

4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een afkoelingsperiode van 14 dagen zonder opgaaf van redenen annuleren, op voorwaarde dat

• het product is niet gebruikt

• het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

• het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften

• het is geen product dat om hygiënische redenen niet mag worden geretourneerd (ondergoed, zwemkleding, enz.)

• de verzegeling is nog intact, wanneer het product een gegevensdrager met digitale inhoud is (dvd's, cd's, enz.)

• het product geen (vakantie)reis is, geen vervoersbewijs, geen catering of een vorm van vrijetijdsbesteding,

• het product is geen apart tijdschrift of een losse krant

• de aankoop geen betrekking heeft op een (opdracht tot) spoedreparatie

• de consument heeft geen afstand gedaan van zijn herroepingsrecht

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd van 14 dagen gaat in:

• zodra de consument voor het eerst een dienst of product heeft gekocht

• zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via het internet heeft bevestigd

3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via www.cbdfabrique.com, desgewenst door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de website van CBD Fabrique, customerservice@cbdfabrique.com.

4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan CBD Fabrique te retourneren.

5. De kosten voor het terugsturen zijn CBD Fabrique verschuldigd als de volledige bestelling wordt geretourneerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal CBD Fabrique deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan CBD Fabrique heeft geretourneerd.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant ziet af van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Recht van retentie

1. CBD Fabrique kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en behoudt in dat geval de door CBD Fabrique aan de klant verkochte producten totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot CBD Fabrique heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan CBD Fabrique verschuldigd is.

3. CBD Fabrique is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Afwikkeling

De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan CBD Fabrique te vereffenen met een vordering op CBD Fabrique.

Eigendomsvoorbehoud

1. CBD Fabrique blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van CBD Fabrique uit hoofde van welke overeenkomst dan ook met CBD Fabrique, inclusief vorderingen met betrekking tot de tekortkomingen in de nakoming.

2. Tot die tijd kan CBD Fabrique een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.

3. Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien CBD Fabrique een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft CBD Fabrique het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij CBD Fabrique, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft CBD Fabrique het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.

5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij geen bezwaar maken tegen niet tijdige levering door CBD Fabrique.

Leveringstermijn

1. Een door CBD Fabrique opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet wordt gehaald, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levering begint zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van CBD Fabrique heeft ontvangen.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij CBD Fabrique niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Werkelijke levering

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Transportkosten

De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

1. Als de verpakking van een geleverd product wordt geopend of beschadigd, moet de klant een notitie laten opstellen door de expediteur of bezorger voordat hij het product in ontvangst neemt. Bij gebreke daarvan kan CBD Fabrique niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf zorg draagt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking vóór het transport te melden bij CBD Fabrique, bij gebreke waarvan CBD Fabrique niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor defecten die worden veroorzaakt door een foutieve productie, constructie of materiaal.

2. De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, veranderingen aan het product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant wanneer deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart CBD Fabrique voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door CBD Fabrique geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een product of dienst van CBD Fabrique zo snel mogelijk te onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.

2. Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dient de klant CBD Fabrique hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten moeten CBD Fabrique hiervan binnen 7 dagen na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte stellen.

4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat CBD Fabrique adequaat kan reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat CBD Fabrique gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

Opzeggen

1. De klant dient de CBD Fabrique schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling CBD Fabrique daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien CBD Fabrique een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die uit hoofde van die overeenkomst aan CBD Fabrique verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van CBD Fabrique

1. CBD Fabrique is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.

2. Indien CBD Fabrique aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. CBD Fabrique is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien CBD Fabrique aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) betaling van de schade door een verzekeringsmaatschappij is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van CBD Fabrique vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

Ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien CBD Fabrique toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming geen rechtvaardiging vormt voor ontbinding wegens het bijzondere karakter ervan of omdat zij van geringe betekenis is.

2. Indien de nakoming van de verplichtingen door CBD Fabrique niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat CBD Fabrique in gebreke is gebleven.

3. CBD Fabrique heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, of indien de omstandigheden bij CBD Fabrique goede grond geven te vrezen dat de klant niet naar behoren aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van CBD Fabrique in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet worden toegerekend aan CBD Fabrique in een situatie die onafhankelijk is van de wil van CBD Fabrique, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van CBD Fabrique kan worden verlangd.

2. De overmachtsituatie als bedoeld in lid 1 is ook van toepassing - maar niet beperkt tot: de noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, onlusten, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen in de stroomvoorziening, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor CBD Fabrique een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat CBD Fabrique daaraan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. CBD Fabrique is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na het sluiten van de overeenkomst en vóór de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aan.

Wijziging van de algemene voorwaarden

1. CBD Fabrique is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen door CBD Fabrique zoveel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.

4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

1. De klant kan zijn rechten uit hoofde van een overeenkomst met CBD Fabrique niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CBD Fabrique.

2. Deze bepaling geldt als een bepaling met een vermogensrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij wat CBD Fabrique voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands en internationaal lokaal recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar CBD Fabrique is gevestigd is uitsluitend bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgesteld op 09 april 2020.